เคาะแจกเงินเยียวยา 3 พันบาทกลุ่มเปาะบาง 13 ล้านรายทั่วประเทศ

219

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาท ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม เปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย จากทั่วประเทศ

16 มิ.ย.63/สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หลังการประชุม ครม. ได้มีการลงมติเห็นชอบในการจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” โดยจะมีระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนโอนเงิน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม โอนอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท

สำหรับเป้าหมายของกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย

1. เด็กแรกเกิด ไปจนถึง 6 ขวบ มีจำนวนทั้งหมด 1.45 ล้านคน

2. ผู้สูงอายุจำนวน 9.66 ล้านคน

3. ผู้พิการจำนวน 2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ สอบถามได้ที่ call center ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 02-127-7000 และ 02-270-6401 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ
ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์