กรมอุทยานแห่งชาติฯขับเคลื่อนอนุรักษ์สัตว์ป่าปี’63

174

กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

15 มิ.ย.63 / นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนภายในสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ทั้ง 21 แห่ง โดยประธานฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏฺบัติงาน ดังนี้

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว จะต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 ของรัฐบาล ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องสุขา ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ / เจ้าหน้าที่จะต้องทำ CPR เป็น

2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ให้เข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์ หากไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จะต้องยกเลิกใบอนุญาตนั้น เพื่อป้องกันการนำสัตว์ป่ามาสวม เป็นขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย

3. การชิงเผาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นแนวทางที่สำคัญ เนื่องจากถือเป็นการจัดการทุ่งหญ้า ให้มีหญ้าระบัดกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันเชื้อโรค ดังนั้น จะต้องอธิบายให้คนในท้องถิ่นเข้าใจว่าไม่ได้เป็นการเผาเพื่อเอางบประมาณ

4. จะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ให้เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ

5. เร่งรัดการสำรวจถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

6. นโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า 25% ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน