ผบ.พล.ม1.ตรวจกรมทหารม้าที่ 3 เพื่อพร้อมทุกสถานการณ์

997

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยกรมทหารม้าที่ 3 ทำการตรวจสภาพความพร้อม เพื่อให้ทราบความพร้อมของหน่วย ในเรื่องของสถานภาพกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แผนการบรรทุก และความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่

15 มิ.ย.63/ สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่า พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อม กรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กรมทหารม้าที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามบินกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3 ได้กำหนดการตรวจสภาพความพร้อมตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยทราบถึงความพร้อมในเรื่องของสถานภาพกำลังพล สถานภาพยุทโธปกรณ์ แผนการบรรทุก ความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อนำไปดำเนินงานปรับปรุงและแก้ไข ให้หน่วยเกิดความพร้อมมากที่สุด ตามความมุ่งหมายของกองทัพบก อันจะส่งผลให้กรมทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่ 1 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆ อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ได้ให้ไว้ทุกประการ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตรวจสภาพความพร้อม มีการตรวจอาวุธประจำกาย การตรวจอาวุธประจำหน่วย การตรวจแผนการบรรทุกและบุคคล การตรวจยานพาหนะ การตรวจการบรรทุก และการตรวจการปฏิบัติทางยุทธวิธี

เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
พล.ม.1.และ ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์ รายงาน