กองถ่ายภาพยนตร์เฮ วธ. ผ่อนปรนมาตรการเข้มโควิด-19

511

ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคฯ กองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 ตามที่วธ.เสนอ กองถ่ายรวมไม่เกิน 150 คน ผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน 50 คน เน้นรักษาความสะอาด-เว้นระยะห่าง-ปฏิบัติตามชีวิตแบบวิถีใหม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขณะเดียวกันได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ข้อ ๓ (๑) จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2563 นั้น

นายอิทธิพล กล่าวว่าปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – วันที่ 12 มิ.ย. 2563 ดังนั้น ที่ประชุมศบค. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 และยกเลิกเคอร์ฟิวการออกนอกเคหสถานในเวลา 23.00 – 03.00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป แต่ยังคงงดการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มกิจการ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 และเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด

นายอิทธิพล กล่าวว่ามาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มกิจการ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้แก่ กองถ่ายภาพยนตร์ทุกแผนกรวมแล้วต้องไม่เกิน 150 คน ในกรณีรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมกำหนดจำนวนผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน 50 คน

นอกจากนี้ สามารถถ่ายทำฉากช่วงเวลากลางคืนได้ เนื่องจากปัจจุบัน ศบค. ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการฯ ผ่อนคลายดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด

นอกจากนี้ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการพบปะหรือรวมกลุ่มกัน กำหนดให้ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน และจัดจุดรับประทานอาหาร

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19ในระลอกสองและขอให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด และขอให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ และโฆษณา ช่วยกันดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่งด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน