ยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 3 ช่องทาง

814

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน มีประกาศกรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาในการดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน มิ.ย. 63 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตต่างๆ จะปิดประกาศแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินให้กับผู้เสียภาษีทราบ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวขอให้ผู้เสียภาษีไปชำระภาษีภายในเดือน ส.ค. 63 หากเห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถยื่นคำร้องได้ 3 ช่องทาง คือ 1. QR CODE ที่ปรากฏในใบแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 2. ทางโทรศัพท์สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ และ 3. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน