กทม.เปิดแอป BMA Q ใช้จองคิวงานบริการ 50 เขตล่วงหน้า ลดความแออัด ร่นระยะเวลารอคอย

191

สมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

12 มิ.ย.63/ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการใช้งาน BMA Q เป็นเครื่องมือในการจัดคิวสำหรับให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต 50 เขต ว่า ตามที่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสั่งการให้ 50 เขตเปิดให้บริการฝ่ายทะเบียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ให้เหมาะสม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ได้นำเสนอแนวทางการใช้งาน BMA Q เป็นเครื่องมือในการจัดคิวสำหรับให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต เพื่อลดความหนาแน่นและลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ โดยกำหนดให้บริการกับผู้จองคิวล่วงหน้าทาง BMA Q เป็นหลัก เพื่อให้สำนักงานเขต สามารถควบคุมจำนวนประชาชนที่มาติดต่อรับบริการในแต่ละช่วงเวลาได้

ปัจจุบันประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าทาง BMA Q ได้ 10 วันทำการ โดยจองคิวได้ชั่วโมงละ 5 คน (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.) รวมวันละ 30 คน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ประชาชนยังใช้ระบบ Walk In อยู่เป็นจำนวนมาก และเริ่มหันมาให้ความสนใจระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ในช่วงที่เริ่มมีการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่เมื่อตอนต้นปี ซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ พ.ค. 62 – มิ.ย. 63 มีประชาชนใช้บริการจองคิวล่วงหน้าแล้วกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่จะใช้บริการ ณ สำนักงานเขตใจกลางเมือง

ในส่วนของเขตชานเมือง ยังคงมีการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี ถึงแม้สำนักงานเขตจะมีระบบการจองคิวออนไลน์แต่ยังคงมีให้บริการแบบ walk in ควบคู่กันไปด้วย

ทั้งนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานปกครองและทะเบียน จะเร่งรวบรวมปัญหาจากสำนักงานเขต มาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขทั้งระบบต่อไป ในขณะนี้สามารถให้บริการเฉพาะการจองคิวเท่านั้น เป้าหมายของระบบในอนาคตคือ ประชาชนสามารถรับบริการงานทะเบียนประเภทต่างๆ ได้ขณะอยู่ที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสำนักงานเขต

จองคิวล่วงหน้า 2 รูปแบบ พร้อมตรวจเอกสารให้พร้อม ได้รับบริการฉับไว

สำหรับวิธีการใช้งาน BMA Q ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ และเลือกหน่วยบริการที่ประสงค์ใช้บริการได้ทั้ง 50 สำนักงานเขต และจุดบริการด่วนมหานคร ทั้ง 12 จุด ในแต่ละวันสามารถจองคิวได้ 6 ช่วงเวลา และเลือกใช้บริการได้ทั้ง 10 ฝ่ายของสำนักงานเขต เมื่อจองคิวแล้วจะได้รับ QR Code และระบบจะแจ้งให้ตรวจสอบเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันรับบริการให้ครบถ้วนในวันนัดหมาย ก่อนที่จะถึงเวลานัดจะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะ เมื่อเดินทางไปถึงสำนักงานเขตให้นำโทรศัพท์ที่มี QR Code ไปแสดงที่เจ้าหน้าที่และทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอีกครั้ง หากครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะให้คิวเพื่อสามารถรับบริการได้ทันที โดยคิวดังกล่าวจะเป็นคิวที่ต่อจากผู้ที่รับบริการอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน หากเดินทางมาถึงหลังเวลานัดหมาย 15 นาที คิวนั้นจะถูกยกเลิกทันที

นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า แต่จำเป็นต้องใช้บริการในวันนั้น สามารถเลือกขอใช้บริการในวันนั้นได้ โดยเมื่อเข้าไปในระบบ BMA Q จะแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการสำนักงานเขตใกล้เคียงกับตำแหน่งของตนเองในปัจจุบัน สามารถเลือกใช้บริการสำนักงานเขตที่มีผู้รอรับบริการไม่มาก และจะได้รับ QR Code รวมทั้งการแจ้งเตือนเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงสำนักงานเขตจะต้องเข้ารับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่และรับคิวอีกครั้ง โดยในการจองคิวรูปแบบนี้ คิวที่ได้รับจะไม่ใช่การรับบริการทันที เหมือนกับการจองคิวล่วงหน้า แต่จะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลารอคอยสำหรับประชาชน สามารถเลือกสถานที่ที่สะดวก และลดความแออัดของประชาชนด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน