วธ. จัดทำ 9โครงการ 6 แผนงาน ช่วยเหลือปชช. ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19

486

เปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรม-พัฒนาอัตลักษณ์เมืองวัฒนธรรมต้นแบบ-ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เน้นสร้างรายได้-อาชีพ ให้ชุมชนและท้องถิ่น พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 มีติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพทั้งในท้องถิ่นและชุมชน วงเงินประมาณ 7 พันล้านบาท โดยแผนงานและโครงการที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับแผนงานหรือโครงการที่ 3 เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงาน 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ มีจำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรม ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก

2.โครงการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย

3. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

4.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองวัฒนธรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

5. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand: CPOT) สู่สากล
6. โครงการมาตรฐาน “สำรับไทย” จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ครัวโลก
7. โครงการรณรงค์ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

8. โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก : Humanity United As One Theme และ๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย “บวรวัฒนธรรม Model”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเสนอโครงการดังกล่าวไปที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการภายใต้แผนงาน 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการภายใต้กรอบแผนงาน ได้แก่

1.แผนงานพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2.แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3.แผนงานพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 4.แผนงานส่งเสริมเทศกาล ประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.แผนงานส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ 6.แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โครงการภายใต้กรอบแผนงานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งไปที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

“กระทรวงวัฒนธรรม ได้ใช้มิติวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้กลับมาดังเดิม” รมว.วธ. กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน