นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดประชุมใหญ่เตรียมยกเครื่องปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี

250

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งว่ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตร หัวหน้าแขนงวิชาทั้ง 5 กรรมการบริหารหลักสูตร 15 คน และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์รวมกว่า 40 คน

การประชุมจัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นในการเตรียมจัดการปรับปรุงหลักนิเทศศาสตรบัณฑิต การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานของหลักสูตร การอบรมเพื่อการสอนผสมออนไลน์ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา CA Mini Conferrence รวมไปถึงโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำ ด้วยตำรา/หนังสือ และผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ โดยในการประชุมยังให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายของภาครัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ / อ. ณรงค์ อนุรักษ์