กทม.เข้มอบรมการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

141

เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง และตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม

10 มิ.ย. 63/พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าสวน และผู้รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงาน สามารถตัดแต่งต้นไม้ได้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม และดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ได้อย่างถูกวิธี

การอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้แทนเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ และคุณอรยา สูตะบุตร ผู้แทนกลุ่มบิ๊กทรีส์ นายพัทนัย เหลืองตระกูล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร ธนาคารเกียรตินาคิน ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารถกลเกียรติ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ

กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม รุกขกรรมไทย และธนาคารเกียรตินาคิน จัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดงานรุกขกรรมให้ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกระดับ กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดทำระบบบริหารจัดการต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดหลักวิชาการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 63

พร้อมทั้งจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรทั้งคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมรุกขกรรมไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้

ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม รวม 217 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 63 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 มิ.ย. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และรุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 มิ.ย. 63 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานรุกขกรรม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ การฝึกเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ ด้วยแบบประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานจากใบประเมินความเสี่ยงต้นไม้ การทำแผนปฏิบัติงานจากใบประเมินความเสี่ยง การตัดแต่งตามหลักรุกขกรรมและการทำงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดระดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน การแบ่งกลุ่มฝึกเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมและการประเมินผลการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม เป็นต้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี เพราะต้นไม้ช่วยให้คนมีสุขภาพดี และช่วยลดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ตนได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบิ๊กทรีส์ในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและเป็นไปตามหลักรุกขกรรมด้วยดีมาตลอด สำหรับการจัดอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหานครจะช่วยให้บุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เอง ไม่ได้ว่าจ้างภาคเอกชนมาดำเนินการ การจัดอบรมโครงการครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักรุกขกรรมมากขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว จะทำให้การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ดีขึ้นไปด้วย ซึ่งการดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมจะทำให้ต้นไม้แข็งแรง ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน