“เกษตร”ดึงเครือข่ายหารือเปิดตลาดกระจายสินค้าประมง

209

10 มิ.ย.63 /นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) PTT OR

พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการประมงจากสมาคมประมงต่างๆ ทั้งประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน แพปลา กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมาคมแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย บริษัท Grab ประเทศไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทยองค์การสะพานปลา / สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย Mman บริษัท ไทยฟินเทค บริษัท Line ประเทศไทย และตัวแทน Lazada แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือเพื่อการสร้างโครงข่ายการกระจายสินค้าประมงทั้งระบบโดยทาง PTT OR จะสนับสนุน จุดบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 300 จุด ในการเป็น market place โดยทางกลุ่มผู้บริการขนส่งต่างๆ เช่น ทางไปรษณีย์ไทย หรือ GRAB Lineman และ Mman ที่จะนำกระจายสู่มือผู้บริโภคในลักษณะของการขนส่ง Lastmile และช่องทางการค้าบน E-commerce อย่าง Lazada เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าด้านประมง และการประสานความร่วมมือเพื่อปฎิรูปการขนส่ง

ที่สำคัญจะเป็นการกระจายสินค้าประมงจากชาวประมงสู่ผู้บริโภคโดยตรงที่จะสะดวกง่าย ผ่านระบบ e-commerce รับ New normal หลัง สถานการณ์ COVID-19 ที่มีภารกิจต้องผลิกฟื้น และพัฒนาทั้งความเป็นอยู่ รายได้ มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะเริ่มขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่ ผลผลิตการเกษตรทั้งระบบ เพื่อการนำภาคเกษตรไทยสู่เกษตร 4.0 post COVID-19