เคลียร์1,880คลองทางสะดวกรับฝน

143

กทม. พร้อมรับสถานการณ์ฝนปีนี้ เปิดทางน้ำไหล และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คืบหน้าเกินร้อยละ90

9 มิ.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในช่วงฤดูฝน ว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล โดยเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย การดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช ผักตบชวาในคู คลอง รวม 1,880 คลอง

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 91 และขุดลอกคู คลอง 80 คลอง ยาว 100 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 94 ทําความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอย ความยาวรวม 3,297 กิโลเมตร ดําเนินการโดยใช้บุคลากรของสํานักการระบายน้ำและสํานักงานเขต คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 63 เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ จํานวน 739 แห่ง กําลังสูบรวม 2,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานีสูบน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ 1,079 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อย่างไรก็ตาม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังมีขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง เตรียมความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลดระดับน้ำในคลองและแก้มลิง จํานวน 31 แห่ง มาเก็บกักในแก้มลิงเป็นการชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ เพื่อชะลอน้ำท่วม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กรณีฉุกเฉิน และเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

รวมทั้งจัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือหน่วย BEST รวม 108 หน่วย เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยรวม 700 คน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำท่วมขังประจําทุกสํานักงานเขต นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสื่อมวลชน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำชํารุด อุดตัน และ ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังตลอด 24 ชั่วโมง

ที่สำคัญ จะมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์สภาพฝนและบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังผ่านสื่อต่างๆ และผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th เว็บไซต์สํานักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th/, e-mail : ddsbma@gmail.com, Facebook : @BKK_BEST,สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และ Twitter : @bkk_best

ทั้งนี้ หากฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังรอการระบาย ประชาชนสามารถแจ้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม. โทร. 0 -2248 -5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน