TCAS’63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

505

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รับตรงอิสระ รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง http://admission.ssru.ac.th เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2563 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
– จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
– นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
– ชีววิทยา
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
การบริหารทรัพยากรอาคาร
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
อุตสาหกรรมการพิมพ์
– แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์
– แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์
– แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
– แขนงเทคโนโลยไฟฟ้าอุตสาหกรรม
– แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
– แขนงเทคโนโลยีพลังงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหหกรรม
– แขนงนวัตกรรมการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภาษาไทย
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)
สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)
สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
การบริหารงานตำรวจ
นิติศาสตร์
จิตรกรรม
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ดนตรี
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
กการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด)
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บัญชี
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การจัดการคุณภาพ
การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
การจัดการอีสปอร์ต
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
สถาปัตยกรรม
​ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
กัญชาเวชศาสตร์
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
การแพทย์แผนจีน

​วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม ได้แก่
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)
การจัดการซัพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
การโรงแรม (การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ)
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์)
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล)
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)
​ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
​ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้แก่
การจัดการโลจิสติกส์
​ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้แก่
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

​คุณสมบัติผู้มัคร
– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
– คุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา
– สอบสัมภาษณ์

การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th
– ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
– เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา

กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 – 15 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 19 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 มิ.ย. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1023 / 0-2160-1400 / 0-2160-1000 / 0-2160-1019