รมว.ศธ ลุยต่อเนื่อง ตรวจสนามสอบ ม.4 รร.สิงห์สมุทร –รร.บ้านฉาง

537

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 สำหรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนสิงห์สมุทรในครั้งนี้ พบว่า มีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากผลการเตรียมเยี่ยมสนามสอบชั้น ม.1 และ ม.4 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง

นอกจากนี้ ได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารและครู เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสถานศึกษามีแนวทางที่จะปรับการจัดการเรียนการสอนวิชาที่ต้องทำกิจกรรมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจและชื่นชมครูทุกคนที่ปรับตัวและปรับวิธีการสอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต ตลอดจนปรับตัวสู่การจัดการศึกษาในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ไปพร้อมกัน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน