การเมืองภาคประชาชน จ.นครปฐม ประชุมแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน

313

6 มิ.ย.63 /10.30 น. ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ศรีสวย หน.สำนักงานนายนิพนธ์ฯ และพล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมประชุม กรอบการทำงาน และบทบาทหน้าที่ ให้กับคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบใบแต่งตั้งให้ประธานที่ปรึกษา และคณะทำงานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ประธานที่ปรึกษาฯ จังหวัดนครปฐม นายสุกรี นิโคธางกูร รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานให้การต้อนรับ

การประชุมครั้งนี้มี นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง นายเสรภณ การสมพต ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคกลาง และคณะที่ปรึกษาของนายนิพนธ์ ชื่นตา อีกหลายจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครปฐม อยู่ในกลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ที่มี จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี และ จ.นครปฐม โดยมี พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ เป็นประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน