สินค้าอาหารใกล้หมดอายุ 7-11 เอาไปไหน…?

652

ซีพี ออลล์ ประกาศนโยบาย “CP All Food Waste Management” เพื่อบริหารจัดการสินค้าอาหารใกล้หมดอายุให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนำร่องเกาะสมุย โมเดล รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563 ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ประกาศเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “CP All Food Waste Management” ต่อยอดโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) เปลี่ยนสินค้าอาหารใกล้หมดอายุให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามแนวทาง circular economy

เฟสแรกจับมือภาคประชาสังคม พัฒนาเกาะสมุย โมเดล เพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการสินค้าหมดอายุ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกในช่วงที่ผ่านมา กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่ง ในปีนี้ซีพี ออลล์จึงได้ขยายภารกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศโดย ถือฤกษ์ในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563” ประกาศนโยบายขับเคลื่อนโครงการใหม่ “CP All Food Waste Management” เพื่อขยายโครงการ 7 Go Green หรือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่น ไปสู่การบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม เพื่อลดปัญหาขยะจากอาหารใกล้หมดอายุ (food waste) โดยเฟสแรกได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคม สถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาการจัดการ Food waste บนพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อร่วมกันศึกษาเรียนรู้และพัฒนาให้เป็น สมุยโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการ อาหารเสื่อมสภาพ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากร้าน 7-11 เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เกาะสมุย ประกอบด้วย

1.ศูนย์การเรียนรู้ขยะมีค่า 2.เครือข่ายรวมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม 3.ป้านุ้ย-ลุงเจตต์ ( นางเตือนใจ สมวงค์ ) มือปราบขยะแห่งเกาะสมุย

นายธานินทร์ กล่าวว่า ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ซีพี ออลล์มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ “CP All Food Waste Management” มีแผนจะพัฒนาต่อยอดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดรับพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชน

ทั้งนี้ การจัดการ Food Waste เป็นหนึ่งภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย และของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ(UN)

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน