แปรรูปปลาดุกชี้ช่องรวยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

245

หน่วยงานประมงและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมแปรรูปปลาดุก เพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่าย แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร คทช.เพชรบูรณ์ จำกัด

สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่า สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมแปรรูปปลาดุกให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คทช.เพชรบูรณ์ จำกัด จำนวน 15 ราย โดยสาธิตการทำปลาดุกร้า และปลาดุกแดดเดียว โดยมี นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตร คทช.เพชรบูรณ์ จำกัด ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (คทช.จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้อนุมัติให้เกษตรกรที่เป็นผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ” ตำบลตะเบาะ ตำบลน้ำร้อน และตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าไปขับเคลื่อนให้มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร โดยจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตร คทช.เพชรบูรณ์ จำกัด” หลังจากนั้น สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง โดยการแนะนำ “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก” และได้ดำเนินการจัดตั้งจุดสาธิตขึ้น 1 จุด ในพื้นที่ ซึ่งจากการเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ ทำให้มีผลผลิตปลาดุกออกมาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรดังกล่าว มีรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นไป

การฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายปลาดุกในพื้นที่ ให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการขายสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก ช่วยเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
สนง.ประมง.จ.พช. & ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ