1765 สายด่วนวัฒนธรรม ปชช.ร้องเรียนกว่า 1,500 ราย

351

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์โควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เดือน พ.ค. กว่า 1,500 ครั้ง เน้นสอบถามข้อมูลทั่วไป วธ.-พม.-สธ. มาตรการผ่อนปรนถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ย้ำเปิดสายด่วนให้คำปรึกษา-ตอบคำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตอบ คำถามและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่าน 1765 สายด่วนวัฒนธรรมตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในการเชื่อมโยง 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ไปยัง สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต

นายอิทธิพล กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรมได้ ดำเนินการตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและส่งต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมถึงตอบคำถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนว ทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระยะที่ 2 ในส่วนกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งสิ้น 1,572 ครั้ง ประกอบด้วย

1. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 520 ครั้ง แบ่งเป็น การสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 394 ครั้ง และการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในการดำเนินการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อาทิ การขออนุญาตสถานที่ถ่ายทำล่วงหน้า การถ่ายฉากที่มีการใกล้ชิด การจำกัดจำนวนทีมงานในการถ่ายทำ การใช้คิวอาร์โค้ดในการลงทะเบียน จำนวน 126 ครั้ง

2. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1,023 ครั้ง แบ่งเป็น การสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 1,001 ครั้ง และการร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 22 ครั้ง โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

3. การสอบถามเกี่ยวกับภารกิจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการปรึกษา ปัญหา และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 29 ครั้ง

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอคำปรึกษาในการขอความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลและ หน่วยงานต่างๆ ผ่านสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หรือ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน