ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

155

3 มิ.ย. 63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ด้วยความปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

ปวงเหล่าข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพร ตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม