เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

317

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

“ดร.เพชรวรรต” สาธุ ชื่นชมอนุโมทนาพระสงฆ์บรรจุอาหารบิณฑบาต-ตู้ปันสุข เผยจิตเป็นธรรม การให้คือธรรมทานอันยิ่งใหญ่

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากที่เป็นข่าวบนโลกโซเชียล ที่มีการบันทึกภาพวิดีโอที่มีพระภิกษุกำลังนำอาหารที่ได้รับจากการถวายรับบิณฑบาต นำมาบรรจุใส่ในตู้ปันสุขเพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยจาก ไวรัสโควิด-19 ตนขออนุโมทนา และเป็นต้นแบบที่ดีหลังจากที่พระสงฆ์ได้รับอาหารบิณฑบาตที่เพียงพอต่อการบริโภคและนำมาแบ่งปันให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน

ในแง่การแบ่งปันสิ่งของจากพระภิกษุสงฆ์มีคำถามว่าจะผิดในข้อธรรมวินัยหรือไม่นั้น จากที่ตนได้บวชเรียนมาถึงนักธรรมเอก รวมถึงจบเปรียญธรรมประโยค 3 และเป็นพระธรรมฑูต มีหัวข้อธรรมน่าคิดเรื่อง สุตนชาดก มีปรากฏใน สุวรรณสามชาดก มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรคนเดียวของสกุล เศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สมบัติสิบแปดโกฏิ ภายหลังได้ออกบรรพชา เมื่อเวลาผ่านมาพระกุลบุตรผู้นี้ได้กลับพบว่ามารดาของตนยากจนลง จึงได้อาศัยบิณฑบาตของที่ได้แก่มารดาแห่งตน ภายหลังเรื่องถึงองค์พระศาสดา เมื่อพระองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงศ์ของบัณฑิตทั้งหลาย ตรัสฉะนี้แล้ว ทรงประกาศอริยสัจสี่ ในเวลาเทศนาอริยสัจสี่จบลง ภิกษุนั้นก็บรรลุโสดาปัตติผล

เรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพระภิกษุสงฆ์ ตนจึงขออนุโมทนาสาธุการ เป็นอีกมิติหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาช้านาน เป็นการเกื้อกูลระหว่างพระภิกษุกับโยม ซึ่งยากที่จะแยกคนไทยออกจากพุทธศาสนาที่มีความผูกพันกันมาอย่างช้านานตั้งแต่ก่อตั้งประเทศไทย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน