ขอเชิญร่วมบริจาคซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านป่าสน จ.อุบลราชธานี

196

วุฒิภัทร แก้วกลึงกลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสน

นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสน หมู่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ขณะนี้โรงเรียนกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง คงทน เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์น่าเรียนรู้ให้ลูกหลานและเยาวชนใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งดี มีสุข เรียนรู้แนววิถีพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสพระมหาบพิตรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โรงเรียนบ้านป่าสน มีคุณครู 6 คน รวมผู้อำนวยการด้วย เป็น 7 คน ธุรการ 1 คน นักการ 1 คน อัตราจ้าง 1 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 10 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 93 คน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ล่าช้า เพราะยังขาดงบประมาณจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องสายบุญทุกท่านร่วมใจบริจาคสมทบทุนเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี “เงินบริจาคโรงเรียนบ้านป่าสน” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3330717823 สาขาบุญฑริก
ติดต่อสอบถาม โทร 08-7879-2018

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน