เกษตรพอเพียงเพชรบูรณ์อยู่ได้ไม่หวั่นโควิด-19

391

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการทำ การเกษตรแบบพอเพียง พื้นที่ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

20 พ.ค.63 เวลา 14.00 น./สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่านายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรแบบพอเพียงที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่, เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์,ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงเกษตรแบบพอเพียง ของนายอุทัยวรรณ แก้วม่วง ณ หมู่ที่ 20 บ้านอมกง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นการทั่วไปในทุกระดับโดยเฉพาะเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ในระดับครัวเรือน ทำให้มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค แต่นายอุทัยวรรณ แก้วม่วง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ลำบาก เนื่องจาก การทำเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไม่เดือดร้อน

เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
SK และ ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ