ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน ชุบฐานรากสร้างไทยเข้มแข็ง

ธ.ก.ส. เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐสร้างไทยผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โชว์ผลการดำเนินงานทุกจังหวัดกว่า 77 ชุมชนทั่วประเทศ เผยตั้งเป้าขยายผลการพัฒนาทุกอำเภอให้ได้ 928 ชุมชนภายใน 31 มีนาคม 2563 และ 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564 พร้อมอำนวยสินเชื่อกว่า 100,000 ล้านบาท

ชุมชนบ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27ธันวาคม2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยและติดตามความคืบหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าธุรกิจชุมชน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการผลิตจนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่าง ๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ได้อบรมและสร้างความเข้าใจในโครงการดังกล่าวแก่พนักงานทั่วประเทศ โดยมอบหมายพนักงานพัฒนาลูกค้าดูแลรับผิดชอบธุรกิจชุมชนโดยตรง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี และสินเชื่ออื่น ๆ ตามแผนธุรกิจที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนารวมกว่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินประชาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs เกษตร หัวขบวน และสหกรณ์การเกษตร
โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 77 ชุมชนทั่วประเทศ

ส่วนกิจกรรมในชุมชน 93 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง ผลิตข้าวคุณภาพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 8 แห่ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 แห่ง อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ/โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง งานหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่น ๆ อีก 2 แห่ง โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 928 ชุมชนภายใน 31 มีนาคม 2563 และเพิ่มเป็น 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน