ส.ป.ก.เปิดอบรม”พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ประจำปี 2563″

146

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) เป็นประธานเปิดการอบรม”การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563″ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) มีภารกิจในการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน โดยรัฐได้นำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช 2518 เพื่อให้ ส.ป.ก.นำมาจัดให้แก่เกษตรกรยากไร้ ผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดย ส.ป.ก.ให้เช่าซื้อ เช่า หรือให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งรัฐได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดัยิ่งขึ้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี การตรวจสอบใบสำคัญ งานระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงนานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ จึงมีความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานงานตามภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2561-2565 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส.ป.ก.จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้สงสมรรถนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด ได้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและทันการณ์