ส.ป.ก.ตามหาปราชญ์เกษตร คนเก่งของแผ่นดินเขต13,14

165

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2563 (เขต 13,14 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 และ14) ร่วมการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 (เขต 13 คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และเขต 14 คือจังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) โดยมี ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตเขต 13, 14 ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นสมควรให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ใน 4 สาขาประกอบด้วย

1.) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย 2.) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 4.) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย(ไม่มีผู้สมัคร) ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณความดี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

อย่างไรก็ตาม ยังได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพ้ฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นการสรรหาบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้ปฏิบัติหน้าที่สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่าการประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขต 13 (จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกระดับเขต สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 1 ราย คือ นายสุนทรอำนาจ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ขณะเดียวกัน เขต 14 (จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกระดับเขต สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย คือ นายพา สายสมบัติ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกระดับเขต สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ นางวิลาวัณย์ แก้วคำ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน