กระบี่จัดโซนนิ่งวางผังชุมชน ชาวบ้านเฮ ส.ป.ก.แจกที่ดิน

208

ชาวกระบี่เตรียมเฮ ส.ป.ก. เร่งออกแบบผังชุมชนที่อยู่อาศัยในที่พื้นยึดคืนจากบริษัทเอกชน เป้าหมายสร้างให้เป็น Smart City ชุมชนน่าอยู่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก.ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมออกแบบวางผังแม่บทการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่

สุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

สำหรับพื้นที่จะเป็นแปลงที่ดินบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกแบบวางผัง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ภาคใต้) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ เกษตรจังหวัดกระบี่ นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภอเหนือคลอง กำนันตำบลห้วยยูง กำนันตำบลกระบี่น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลกระบี่น้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่

ต่อมา ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเพื่อออกแบบวางผังตามความเหมาะสมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

สำหรับการประชุมออกแบบวางผังพื้นที่ชุมชนจังหวัดกระบี่ เป็นการจัดโซนนิ่งในพื้นที่ โดยจัดแบ่งคณะทำงานในการออกแบบวางผังพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เป็น 3 ชุด คือ 1.) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบวางผัง

2.) การพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ 3.) สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ให้กับราษฎรในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ได้ประชุมหารือแนวทางการออกแบบวางผังพื้นที่เป้าหมายให้เป็น ชุมชน Smart City โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น 5 โซน คือ 1. โซนที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมในรูปแปลงรวม 2.โซนสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและพานิชกรรม 3.โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 4.โซนพื้นที่ส่วนกลาง เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัยอาคารอเนกประสงค์ตลาด ที่ทำการสหกรณ์ชุมชน ร้านค้า พื้นที่ส่วนราชการ ฯลฯ 5.โซนพื้นที่ป่าอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารของจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ตั้งเป้าจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรในจังหวัดกระบี่ กว่า 1,000 ราย พร้อมส่งเสริมให้เป็นเมืองสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ อีกทั้งส่งเสริมอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับราษฎรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกิน พร้อมที่อยู่อาศัย ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน