สมาคมกุ้งไทย เน้นผลิตกุ้งคุณภาพดีสู่ตลาดโลก

253

12 ธันวาคม 2562: ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมกุ้งไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ-ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ นายปกครอง เกิดสุข อุปนายกสมาคม และประธานที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ นายสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย และ เลขาธิการสมาคมกุ้งไทย และนางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และกรรมการบริหารสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งของไทย ปี 2562 ว่า ผลผลิตกุ้งเลี้ยงปี 2561 โดยรวมอยู่ที่ 290,000 ตัน ส่วนผลผลิตกุ้งเลี้ยง ปี 2562 นี้อยู่ที่ประมาณ 290,000 ตัน (จำนวนเท่ากับปี 2561) คาดการณ์ว่าปี 2563 จะผลิตกุ้งได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 หรือประมาณ 350,000-400,000 ตัน หากทุกปัจจัยเอื้ออำนวย

“ผลผลิตกุ้งไทย ปี 2562 นี้ คาดว่าจะผลิตได้ 290,000 ตัน เท่าปีที่แล้ว (โดยร้อยละ 34 เป็นผลผลิตกุ้งจากภาคใต้ตอนล่าง ร้อยละ 30 จากภาคตะวันออก ร้อยละ 25 จากภาคใต้ตอนบน และร้อยละ 12 จากภาคกลาง ตามลำดับ) แม้เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถรับมือ-จัดการกับสถานการณ์โรคได้ดีขึ้น และยังต้องเผชิญกับโรคต่างๆ แต่ด้วยสภาพอากาศแปรปรวน และราคากุ้งที่ไม่จูงใจ/ต่ำ ผลผลิตกุ้งจึงยังไม่เพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งจะเห็นว่าหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย ประเทศแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ฯลฯ ผลิตกุ้งได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย ปีนี้ที่ผลิตกุ้งได้เกือบ 600,000 ตัน ทั้งที่ประสบปัญหาการเลี้ยง โรคระบาด สภาพแวดล้อม และอื่นๆ นั้น เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคากุ้งทั่วโลกตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ากุ้งในประเทศ และความสามารถในการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดโลก

ส่วนข้อมูลการส่งออกกุ้งเดือน ม.ค. – ต.ค. ปีนี้ ปริมาณ 135,249 ตัน มูลค่า 40,185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกปริมาณ 143,129 ตัน มูลค่า 45,545 ล้านบาท ลดลงทั้งปริมาณ และมูลค่า ที่ ร้อยละ 6 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ “ นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าว

ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ รายงาน