เครือข่ายพัฒนาศักยภาพพบสุริยะ SMEsหนุนเร่งรัดอุตฯยานยนต์ไฟฟ้า

ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยนำคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดหาเจ้าภาพบูรณาการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร มีระบบเตือนภัย SMEs ด้านสุริยะเสนอตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และตั้งหน่วยงานเจ้าภาพเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

Advertisement    

2 ธ.ค. 2562 : ดร.สมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมด้วยสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) โดยนายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ นางสุชาดา เจริญพิภพ กรรมการและรองเลขาธิการ และนายอรรณพ เซ้งมณี กรรมการ เข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสนอให้เร่งรัด ปรับนโยบาย มาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรงในการกำหนดยุทธศาสตร์ของยานยนต์ไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ ถือโอกาสแสดงความยินดีกับนายสุริยะในวาระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.สมชาย เสนอมาตรการที่เครือข่ายฯ เห็นว่าภาครัฐควรจะเร่งดำเนินการ ดังนี้
1.พิจารณาเร่งรัดและปรับนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปในเชิงรุก ปรับเวลาและแผนส่งเสริมให้รวดเร็วขึ้นในทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค

2.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับด้านต่างๆ แบบครบวงจร รวมทั้งการวางแผนจัดทำ Roadmap ควบคุม กำกับดูแล และประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3.จัดให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานครั้งสำคัญนี้ ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนแผนทางอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะของโลกในระยะยาว
2) จัดทำแผนการเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ข้อเท็จจริงที่ทันต่อสถานการณ์ ประกอบการตัดสินใจต่อธุรกิจ

3) การบริหารจัดการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
4) การศึกษา การควบคุม และการกำจัดมลพิษจากแบตเตอรี่ และของเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากยานยนต์ไฟฟ้า

รัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เห็นควรที่จะเร่งนำไปผลักดัน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และ 2) ตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการและดำเนินการเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

WC รายงาน