ธกส.จ่ายเงิน’มันสำปะหลัง’ 9พันกว่าล.เกษตรกรมั่นคง

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 สร้างความมั่นคงรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ระบุประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตันวงเงินกว่า 9,442 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน

เริ่มต้นแล้วภายหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานKick Off การจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63” โดยมีนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

​นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 9,442.34 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 2,781 ราย เป็นเงิน 64,032,000 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จึงจะได้รับสิทธิ์ประกันรายได้ในโครงการนี้ โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิ์ตามช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่างราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) โดยใช้ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค

นายศรายุทธ กล่าวว่าการเริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้ครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563)

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงิน ได้ที่ Link: http:/chongkho.inbaac.com หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ นายศรายุทธ กล่าวว่ารัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพของมันสำปะหลัง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท

ที่สำคัญเป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.875 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน

ขณะเดียวกันโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังหรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์หรือใช้ในกิจการของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน