‘กรมอุทยานแห่งชาติ’ฝึกเข้ม นิสิต ม.เกษตรลาดตระเวรป่า

แชร์

‘ธัญญา’รับมอบรางวัลนักอนุรักษ์ดีเด่น พร้อมเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพชุด 1 และพิธีเปิดชุด 2 ดึงนิสิตวนศาสตร์ร่วมฝึกเข้ม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยายานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.62 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และพยัคฆ์ไพรรุ่นที่ 6 (นิสิตวนศาสตร์ รุ่น 82) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562​ ​

ขณะเดียวกันได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ​ ในรุ่นเดียวกัน​ ชุดที่​ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรับมอบรางวัลนักอนุรักษ์ดีเด่น จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า แนวทางการปฎิรูปกลไกการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งมีเครื่องมือที่รองรับแนวคิดนี้ และถูกนำไปใช้กับพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก คือ ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ”

ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือที่เรียกกันว่าคือ เครื่องมือที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติการคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่าคุ้มครอง และความหลากหลายทางชีวภาพ เครื่องมือนี้

นายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พยายามผลักดันให้นำมาใช้ประโยชน์ และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแผนปฎิรูประบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขึ้นมา เพื่อให้มีหน้าที่ปฎิรูประบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยแบบบูรณาการ และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยี (SMART PATROL) เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เช่น การสนับสนุนด้านเสบียงอาหาร การสนับสนุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การเพิ่มค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย

อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯจะผลักดันและให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกวิถีทาง เพราะทราบดีว่าเป็นงานที่หนักและเสี่ยงภัยสูง

สำหรับการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและพยัคฆ์ไพรรุ่นที่ 6 (นิสิตวนศาสตร์ รุ่น 82) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 เป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า มีผู้เข้ารับการฝึกรวม 83 คน ประกอบด้วย

นิสิตคณะวนศาสตร์ รุ่น 82 (ชั้นปีที่ 4) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา (SMART PATROL) จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 28 คน จากอุทยานแห่งชาติพุเตย จำนวน 5 คน

สำหรับวิทยากรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการฝึก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน โดยมุ่งเน้นในด้านวิชาความรู้ทางยุทธวิธี เทคนิคการลาดตระเวน และการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิด

ที่สำคัญยังรวมถึงสร้างความเป็นผู้นำให้เจ้าหน้าที่ และการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการลาดตระเวนมาใช้ในการวางแผนและจัดการปัญหา ซึ่งวันนี้เป็นพิธีปิดการฝึกอบรม จึงได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 40 ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ยังได้จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัล ผู้อุทิศตนทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าดีเด่น ให้กับนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผลงานเด่น นายธัญญา เนติธรรมกุล

นายธัญญา เนติธรรมกุล ได้ทำประโยชน์ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ นับตั้งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง นายธัญญาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิรูประบบงานต่างๆให้ดีขึ้นในหลายด้าน เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนสาธารณชน โดยมีผลงานเด่นๆ ดังนี้

1.การปฏิรูประบบการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการปฏิรูประบบลาดตระเวนภายใต้มาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ในพื้นที่อนุรักษ์ 204 แห่ง แบ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 62 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 131 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 11 แห่ง

2.การแก้ไขปัญหาและวางกรอบป้องกันการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม ในการร่วมกับตัวแทนชุมชน เดินจับพิกัดแนวเขตพื้นที่บุกรุกและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการยอมรับในชุมชน

3.ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งปัจจุบันพบว่าทรัพยากรทรัพชาติและสัตว์น้ำมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

4.การปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดค้าขายสัตว์ป่าทางสื่อออนไลน์ ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางป้องกันการลักลอบค้างาช้างแอฟริกา

5.การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่เป็นข้าราชการหรือบุคคลากรของหน่วยงานได้แสดงบทบาทการปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเปิดกว้าง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ด้วย

6.ดำเนินการการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้เงินรายได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมทั้งหยุดยั้งการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์