ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ดื่มนม ไทย-เดนมาร์คคือทางเลือก!

175

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน“ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019”ปลุกประแสคนรุ่นใหม่หันมาดื่มนม 15 ธค.นี้ปักธงลานเนินนุ่ม จ.เชียงใหม่

28พย.62/ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019”ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีกำหนดการจัดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานเนินนุ่ม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่และจะหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด “โคนมอาชีพพระราชทาน” ซึ่งเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายเร่งด่วนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย ส่งเสริมงานวิจัยการเลี้ยงโคนม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร และจากสถิติพบว่าคนไทยมีการบริโภคนมเพียง 18 ลิตร/คน/ปี ยังน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด

ในขณะที่อัตราเฉลี่ยการบริโภคนมของประชากรทั่วโลกอยู่ที่ในระดับ 113 ลิตร/คน/ปี คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมจึงได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทย จากปริมาณ 18 ลิตร เป็น 25 ลิตร/คน/ปีภายในปี 2569

ทั้งนี้ การจัดงาน มีกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง 13 – 53 ปี กลุ่ม Gen Z (อายุ 8 – 20 ปี) ถึงกลุ่ม Gen X (อายุ 38-53 ปี) ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคของตนเองได้หันมาสนใจและดื่มนมมากขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้รัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรฯ มีรายได้จากอัตราการเติบโตทางการตลาดที่มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น

ที่สำคัญ ยังช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรโคนมไทยไม่ต้องประสบปัญหาน้ำนมล้นตลาด และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ได้กำหนดเป้าหมาย การเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทยจากปริมาณ 18 ลิตรเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ ในการสร้างความเข้มแข็ง และการรับรู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยุคใหม่

ขณะเดียวกันพร้อมเร่งปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้าหรือ Free Trade Area : FTA ที่มีต่ออุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน