‘บึงกาฬโมเดล’โหมโรง2563 จัดมหกรรมวันยางพารายิ่งใหญ่

แชร์

จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2563” นำนวัตกรรม ความรู้เผยแพร่สู่เกษตรกรหวังเพิ่มมูลค่ายางพารา

เป้าหมายสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ในการชูศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม

รัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 5” (บึงกาฬ -ปากซัน) จังหวัดบึงกาฬจึงเป็น “ทิศทางแห่งอนาคต”ที่ได้รับการจับจ้องทั้งในฐานะเขตเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราและการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และองค์กรหน่วยงานราชการ – เอกชน พร้อมใจกันเตรียมจัด “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 –18 ธันวาคม2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ยืนยัน “คำว่าทิศทางแห่งอนาคต” ของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่ประจักษ์ชัด และสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬโมเดล 2020”

“บึงกาฬโมเดล” จะเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายางพาราแล้วยังเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพร้อมที่จะก้าวสู่ “สมาร์ทซิตี้” หรือเมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค 4.0

อย่างไรก็ตามงานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 ได้ยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ 1. ส่งเสริม จ.บึงกาฬ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของภูมิภาค และประเทศไทย

2. ผลักดันให้เกิดการค้าขายและการลงทุนของอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจของบึงกาฬเติบโต 3. ประชาสัมพันธ์นโยบายประกันรายได้ ยางพารา ข้าว และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร 4. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด ให้ชาวบึงกาฬทุกกลุ่ม

5. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน และคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอบรม การให้ความรู้ตลอดจนการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองศูนย์กลางยางพาราของประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป

“งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” จึงเป็นงานวันยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และมีศักยภาพในทุกด้าน สะท้อนการเป็นศูนย์กลางการค้ายางพาราของภาค ประเทศ ที่พร้อมต่อยอด พัฒนาสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกในอนาคต

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์