โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ครม. “ประยุทธ์2/1”

แชร์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์2/1”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรมว.กลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กระทรวงกลาโหม
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม
นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ
นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ
นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม


แชร์