กกต.ชง ศาล รธน. วินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส.ของ”ธนาธร”

146

กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ปมถือหุ้นสื่อมวลชน ชี้เข้าข่ายขาดคุณสมบัติและเป็นเหตุให้ความเป็น ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 101 (6)ประกอบมาตรา 98(3)