โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 สมาชิกวุฒิสภา

119

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน “น้องบิ๊กตู่-น้องบิ๊กป้อม” เข้าสภาฯ พร้อม บิ๊กทหาร-อดีต สนช.-อดีต รมต.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

1. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายกษิดิศ อาชวคุณ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
12. นายเกียว แก้วสุทอ
13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
15. นายคำนูณ สิทธิสมาน
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายจรินทร์ จักกะพาก
18. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
19. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
20. พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
23. นางจิรดา สงฆ์ประชา
24. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
25. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
27. นายเจน นำชัยศิริ
28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
29. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
30. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
31. นายเฉลา พวงมาลัย
32. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
35. นายเฉลียว เกาะแก้ว
36. นายชยุต สืบตระกูล
37. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
38. นายชลิต แก้วจินดา
39. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
40. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
41. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
42. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
43. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
44. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
45. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
46. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
47. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
50. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
51. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
52. นายณรงค์ รัตนานุกูล
53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
54. นายณรงค์ อ่อนสอาด
55. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
56. พลเอก ดนัย มีชูเวท
57. นางดวงพร รอดพยาธิ์
58. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
61. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
62. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
63. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
64. นายตวง อันทะไชย
65. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
67. นายถวิล เปลี่ยนศรี
68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
69. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
70. นายทรงเดช เสมอคำ
71. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
73. นางทัศนา ยุวานนท์
74. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
75. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
76. พลเอก ธงชัย สาระสุข
77. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
78. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
79. นายธานี สุโชดายน
80. นายธานี อ่อนละเอียด
81. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
83. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
84. พลเอก นพดล อินทปัญญา
85. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
87. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พลเอก บุญธรรม โอริส
93. นายบุญมี สุระโคตร
94. นายบุญส่ง ไข่เกษ
95. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
101. นายประมนต์ สุธีวงศ์
102. นายประมาณ สว่างญาติ
103. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
105. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
107. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
108. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
110. นายปัญญา งานเลิศ
111. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
113. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
115. พลเอก โปฎก บุนนาค
116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
118. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
120. นายพลเดช ปิ่นประทีป
121. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
122. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
125. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
126. นายพิศาล มาณวพัฒน์
127. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
128. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
129. นายพีระศักดิ์ พอจิต
130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
131. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
134. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
1. 35. นางสาวภัทรา วรามิตร
136. นายภาณุ อุทัยรัตน์
137. นายมณเฑียร บุญตัน
138. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
140. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
141. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
142. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
143. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
144นายยุทธนา ทัพเจริญ
145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
146. นายระวี รุ่งเรือง
147. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
148. นายลักษณ์ วจนานวัช
149. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
150. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
151. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
152. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
153. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
154. นางวรารัตน์ อติแพทย์
155. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
156. พลเอก วลิต โรจนภักดี
157. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
158. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
159. นายวันชัย สอนศิริ
160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
161. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
162. นายวิทยา ผิวผ่อง
163. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
164. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
165. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
167. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
173. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
178. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
179. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
181. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
182. นายศุภชัย สมเจริญ
183. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
184. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
185. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
188. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
189. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
190. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
192. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
194. นายสมชาย เสียงหลาย
195. นายสมชาย แสวงการ
196. นายสมชาย หาญหิรัญ
197. นายสมเดช นิลพันธุ์
198. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
202. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
203. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
204. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
205. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
206. พลเอก สสิน ทองภักดี
207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
208. นายสัญชัย จุลมนต์
209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
201. นายสำราญ ครรชิต
211. พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
212. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
213. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
214. นายสุชัย บุตรสาระ
215. นายสุธี มากบุญ
216. นางสุนี จึงวิโรจน์
217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
218. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
219. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
221. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
222. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
228. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
229. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
230. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
231. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
232. นายอนุมัติ อาหมัด
233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
236. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
237. นายอมร นิลเปรม
238. นายออน กาจกระโทก
239. พลเอก อักษรา เกิดผล
240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
241. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
242. พลโท อำพน ชูประทุม
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
244. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
245. นายอุดม คชินทร
246. นายอุดม วรัญญูรัฐ
247. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
249. พลเอก อู้ด เบื้องบน
250. พลตรี โอสถ ภาวิไล