สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ “ประเทศไทยในสายตาคนไทย”

132

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยยก”วัฒนธรรม ประเพณีไทย” เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศ ส่วนสิ่งที่แย่ที่สุดคือ “การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง/ทุจริตคอรัปชั่น”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “ประเทศไทยในสายตาคนไทย”จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 สรุปผลในภาพรวมได้ ดังนี้

1.คนไทย “รักอะไร?” มากที่สุดในประเทศไทย
1.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทย 43.07%
2.วัฒนธรรม ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภาษา อาหาร 33.68%
3..ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง 27.88%
4.ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม 21.86%
5.โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมมหาราชวัง 17.06%

2.“สิ่งที่ดีที่สุด” ของประเทศไทย
1.วัฒนธรรม ประเพณีไทย 37.47%
2.สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไทย 32.48%
3.รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจ 29.35%
4.ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 23.80%
5.อาหารไทย 20.57%

3.“สิ่งที่แย่ที่สุด” ของประเทศไทย
1.การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง /ทุจริตคอรัปชั่น 52.22%
2.ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย 25.80%
3.สภาพเศรษฐกิจ 19.82%
4.ขาดจิตสำนึก ไม่รักไม่สามัคคีกัน แตกแยก ทะเลาะกัน 19.18%
5.สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร 15.34%

4.ในฐานะคนไทยได้ทำสิ่งที่ดีงาม แก่ประเทศไทย
1.เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย 54.29% .
2.ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม บริจาค จิตอาสา 25.20% .
3.อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ดูแลครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม 21.12% .
4.อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย /เข้าวัด ทำบุญ 15.84%
5.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดขยะ 14.01%

5.ในฐานะคนไทย เรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย
1.ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร 47.16%
2.สร้างขยะ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย 32.50%
3.เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉย 25.22%
4.กระทำผิด ทุจริต ผิดศีล ขาดจิตสำนึก 23.95%
5.ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เกินความจำเป็น ไม่พอเพียง 18.46%