ยุบทษช. เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง-ตัดสิทธิ กก.บห. 10 ปี

ศาลรธน.วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ชี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

วันที่ 7 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 เนื่องจากกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ
โดยเมื่อเวลา 13.50 น.ร.ท.ปรีชาพล​ พงษ์พานิช​ หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ​ พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค​ เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อฟังคำวินิจฉัยในคดียุบพรรค​
จากนั้นเวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี เริ่มอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเข้าข่ายการกระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดย ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่าา หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปอยู่นอกเหนือจากวงการเมือง เป็นเจตนารมณ์ของการสถาปนาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาแต่แรก การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค เป็นการนำพระราชวงศ์ชั้นสูงมาเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่มองถึงผลกระทบ เข้าลักษณะเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผิดมาตรา 92 วรรคหนึ่ง วงเล็บ 2 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรค
และให้เพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 ก.พ.62 เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนุญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนุญมีคำสั่งยุบพรรค
สำหรับ กรรมการบริหาร พรรคไทยรักษาชาติ 14 คน ประกอบด้วย 1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ 2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 5.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 6.รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค 7.นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค 8.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค ลูกชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช แกนนำพรรคเพื่อไทย 9.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1 10.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค 11.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3 12.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ 13.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 14.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค