ประกาศพื้นที่ กทม.เป็นเขตควบคุมฝุ่นพิษ!!

103

ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเขตพื้นที่ควบคุมแก้วิกฤตฝุ่นพิษ พร้อมออกกฎคุมเข้มรถดีเซลควันดำเกินมาตรฐาน-เผาไฟ-ก่อสร้าง

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมใน กทม.ให้เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยสืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ก่อตัวบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศไว้

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ คือ รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ และกิจกรรมการก่อสร้าง โดยห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

 

โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 3 วัน และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว