ประกาศแล้ว ระเบียบ ว่าด้วยการเลือก ส.ว.

101

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก ส.ว. 2561 ล๊อคแรกกกต.เลือก 200 คน จาก 10 กลุ่ม ก่อนชงคสช.เฟ้นเหลือ 50 คน ส่วน อีก 200 คน คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหา 194 คน รวมกับผบ.เหล่าทัพ 6 ตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 โดยมีทั้งสิ้น 8 หมวด 164 ข้อ ซึ่งเนื้อหาได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือกเริ่มตั้งแต่ที่มาของส.ว. มาจากยื่นสมัครด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กำหนดและได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพใน 10 กลุ่มที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.กำหนด โดยองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อมี 2 ประเภทคือ 1 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 2.องค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปีที่มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการยื่นสมัครมีค่าสมัคร 2,500 บาท หลังจากระเบียบฯมีผลบังคับใช้ ภายใน 20 วัน กกต. จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กรกำหนดสถานที่เอกสาร หลักฐานที่จะใช้ในการยื่นการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงกลุ่มเดียว จากที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 กลุ่มอาชีพ การรับลงทะเบียนให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ โดยวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า10 วัน
นอกจากนี้เป็นการกำหนดในเรื่องของวิธีการรับสมัคร และการสรรหา ซึ่งกกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกส.ว.มีผลใช้บังคับ จากนั้นจะเริ่มรับสมัครภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกส.ว.มีผลใช้บังคับ ระยะเวลาการรับสมัคร 5- 7 วัน ส่วนการสรรหาคณะกรรมการระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นประธาน ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ปลัด กทม. เป็นประธาน ระดับประเทศ เป็นหน้าที่ของ กกต. โดยประธาน กกต.เป็นประธาน และ กกต. เป็นกรรมการ การเลือกในระดับอำเภอจะใช้เวลา ไม่เกิน 20 วัน หลังเสร็จสิ้นการสมัคร ส่วนการเลือกระดับจังหวัดจะดำเนินการภายใน 7 วัน หลังการเลือกระดับอำเภอส่วนระดับประเทศไม่เกิน 10 นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด จากนั้น กกต.จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 200 คนจาก 2 สาย ให้ คสช. คัดเลือกเป็น ส.ว. เพื่อให้เป็น ส.ว. 50 และ สำรองไว้อีก 50 คน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/074/T1.PDF