กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง มี ส.ส. 350 คน

108

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ แล้ว 350 เขต มี ส.ส.350 คน 23 จังหวัดถูกลดจำนวน ส.ส.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน จังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 1 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีเพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น โดยจำแนกจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 66,188,503 คน ขณะที่จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 189,110 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ (ดูภาพประกอบ)

ประกาศ กกต.

 

ประกาศ กกต.

 

ประกาศ กกต.
ประกาศ กกต.