ประกาศแล้ว ระเบียบกกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

103

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แล้ว
โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้
โดยระเบียบดังกล่าวอาศัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 และมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบ มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 44/2561 (8) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ โดยมีทั้งสิ้น 8 ข้อ