เผยปัญหา“รถติด”ถูกร้องเรียนมากที่สุดในปี61

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยสถิติปี2561 มีชาวบ้านร้องทุกข์กว่า 8 หมื่นเรื่อง ยุติแล้วกว่า 7 หมื่นเรื่อง โดยอันดับ 1 คือปัญหารถติด

นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2561 ว่า มีประชาชนมาใช้บริการ 148,244 ครั้ง รวมทั้งหมด 84,270 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติจำนวน 75,763 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.91 และอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8,507 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.09 โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุดจำนวน 124,062 ครั้ง

รองลงมาคือช่องทาง ตู้ ปณ.1111 ไปรษณีย์ โทรสาร จำนวน 10,451 ครั้ง ช่องทางเว็บไซต์ [http://www.1111.go.xn--th%20-27qaw2juj4b9p/]www.1111.go.th จำนวน5,774 ครั้ง จุดบริการประชาชน 1111 จำนวน 4,260 ครั้ง โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111 จำนวน 1,664 ครั้ง ตู้ ปณ. 444 จำนวน 1,489 ครั้ง สายตรงไทยนิยม จำนวน 531 ครั้ง และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จำนวน 13 ครั้งตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

สำหรับ เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น เรื่องขอให้จัดระเบียบการจอดรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์รับจ้างสาธารณะ การจำหน่ายสินค้าและตั้งกีดขวางการจราจร และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จำนวน 12,438 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 12,180 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 258 เรื่อง

2.การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ เช่น ขอให้เร่งเปิดใช้บริการอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ(อีดีซี) สำหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถโดยสารประจำทางสาธารณะ จำนวน 5,374 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,880 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 494 เรื่อง

3.บ่อนการพนัน เช่น การลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน จำนวน 3,285 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 81 เรื่อง

4.ยาเสพติด เช่น ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด จำนวน 3,096 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,033 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 63 เรื่อง

5.หนี้นอกระบบ เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ จำนวน 2,819 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 2,536 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 283 เรื่อง