“กรณ์” ยื่น 4 ข้อจี้นายกฯ สั่ง ปตท.ล้มแผนซื้อหุ้นโกลว์ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

แชร์

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เดินเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณี ปตท. ดำเนินกิจการขัด รัฐธรรมนูญ มาตรา 75 “เอาเปรียบประชาชน” ใช้ความได้เปรียบจากความเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยตรงกับเอกชนรายย่อย


โดยในหนังสือร้องเรียน เรียกร้อง 4 ข้อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดังนี้ 1.ขอให้มีคําสั่งให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ยกเลิก ความตั้งใจที่จะรุกคืบเข้าไปในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและยกเลิกแผนการซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) 2.ขอให้มีคําแนะนําต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ 3.ด้วยเงินที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ใช้ในการซื้อหุ้นและควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) เป็นเงินภาษีของ ประชาชน หากมีการชําระเงินดังกล่าวไปก่อน ภายหลังหากปรากฏว่าการกระทําดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 4.ขอให้พิจารณากํากับติดตามการดําเนินการตาม 3 ข้อข้างต้นโดยเคร่งครัด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการด้วยความรวดเร็ว

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์

โดยนายกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง รัฐธรรมนูญระบุชัดเจน ว่า หน่วยงานรัฐห้ามทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ยกเว้นที่จำเป็นเท่านั้น การที่ปตท.เข้ามาซื้อบริษัทโกวล์เป็นการแข่งขันกับเอกชนหรือไม่ การดำเนินการดังกล่าวของปตท. อาจจะเป็นปัญหาในทางนโยบายและข้อกฎหมาย เนื่องจากปตท.เป็นผู้ค้าก๊าชรายเดียวการซื้อบริษัทพลังงาน อาจจะกลายเป็นการแข่งขันด้านการผลิตพลังงานที่ไม่เป็นธรรมและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 75 ระบุว่า ห้ามภาครัฐทำธุรกิจแข่งกันเอกชน แม้จะมีข้อยกเว้นว่าสามารถดำเนินการได้กรณีจำเป็น เช่น การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค และความมั่นคง แต่มองว่ากรณีนี้ไม่เข้าข่าย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเก่าไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ และประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่ปตท.จะเข้าไปสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มเติม จึงขอให้นายกฯสั่งการให้ปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจทบทวนยกเลิกแนวนโยบายดังกล่าว เพราะการจัดซื้อบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ต้องใช้เงินถึง 1 แสนล้านบาท และผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นกึ่งหนึ่ง ดังนั้นวงเงินแสนล้านบาทควรนำไปทำอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าการซื้อหุ้น


โดยยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้ของตนไม่มีส่วนได้เสียใดๆและยังลำบากใจ เพราะมีผู้ใหญ่หลายคนที่เคารพอยู่ในปตท.การออกมาคัดค้านเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณา อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม โดยรัฐมีหน้าที่ ในการส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีโอกาสในการประกอบธุรกิจและทํามาค้าขายอย่างเสรีจากนี้จะยื่นเรื่องนี้ให้ กกพ.พิจารณาด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของ กกพ.โดยตรง โดยอาจดำเนินการในวันพุธที่ 12 กันยายนนี้ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


แชร์