ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ต้นแบบผู้นำต้องทำให้เศรษฐกิจดี

แชร์

“ซูเปอร์โพล”นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดี พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นอันดับแรกคือ ทำให้เศรษฐกิจดี

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 1,061 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดีในสายตาประชาชน พบว่า อันดับแรก หรือ ร้อยละ 25.8 ระบุ ทำให้เศรษฐกิจดี รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น ทำให้ประชาชนมีกินไม่ขัดสน มีความปลอดภัย ไร้อาชญากรรม ลดยาเสพติด มีการศึกษาดี สุขภาพแข็งแรง และบ้านเมืองเจริญ เป็นต้น ร้อยละ 21.3 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 20.2 ระบุเข้าถึงประชาชน ดูแลคนรากหญ้า และร้อยละ 11.1 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เด็ดขาด ฉะฉาน มีความเป็นผู้นำ มีอุดมการณ์ สุขุมรอบคอบ ฉลาดรอบรู้ บริหารงานเก่ง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่นักการเมืองกำลังมุ่งนำเสนอตัวตนมากที่สุด พบว่า อันดับแรก หรือ ร้อยละ 21.3 ระบุ แสดงตนว่า ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ร้อยละ 21.0 ระบุ ทำบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 20.7 ระบุ ทำให้เศรษฐกิจดี และร้อยละ 20.1 ระบุ เด็ดขาด ฉะฉาน มีความเป็นผู้นำ และร้อยละ 16.9 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ บริหารงานเก่ง แสดงอำนาจน่าเกรงขาม มีอุดมการณ์ เข้าถึงประชาชน ฉลาดเก่งรอบรู้ ฯลฯ

ที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.2 ระบุ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แสดงตนอยู่กับพรรคการเมือง ควรลาออก มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้นที่เห็นว่า ไม่ควรลาออก

ดร.นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ชัดว่า ฝ่ายการเมืองยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการแท้จริงของประชาชนเพราะประชาชนเห็นว่า เศรษฐกิจที่ดีต้องมาก่อนและต้องรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุด แต่ฝ่ายการเมืองไปมุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์สุจริตและการทำให้บ้านเมืองสงบสุข ทั้งๆ ที่ลักษณะสองประการนี้เป็นเรื่องพื้นฐานจำเป็นที่ “ต้องทำ” “ต้องมี” “ต้องเป็น” ลักษณะของผู้นำประเทศอยู่แล้ว จึงพอสรุปได้ว่า ฝ่ายการเมืองต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ไม่ควรใช้ความซื่อสัตย์สุจริตและการทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็น “จุดขาย” ที่นานเกินไปแต่ควรผ่องถ่ายไปเป็นเรื่องของระบบกลไกและหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่า

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ดังนั้น ในห้วงเวลานี้ ทุกๆ การปฏิบัติการควรสอดคล้องกันและมุ่งไปที่การตอบโจทย์แท้จริงของประชาชนคือ “เศรษฐกิจดีประชาชนมีกินไม่ขัดสน” ไม่ต้องใช้คำศัพท์ที่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีก เพราะประชาชนดูที่ผลที่ได้รับ (Outcome) มากกว่าภาพลักษณ์สวยหรู และที่ควรเตือนฝ่ายการเมืองอีกเรื่องหนึ่งคือ เมื่อแสดงตนว่าซื่อสัตย์เป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศตนอยู่กับพรรคการเมืองก็ควรลาออก เพราะถ้าการปฏิบัติการขัดกับยุทธศาสตร์ที่ดี เปิดตำราดูให้แล้วพบว่าจำเป็นต้อง “ชำระล้างการปฏิบัติการนั้น”


แชร์