โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘อำพน-บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กจอม’เป็นองคมนตรี

แชร์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน, พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท และ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
๑. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี
๒. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี
๓. พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี


แชร์